Varilite Wheelchair Cushions / Backs


Varilite Evolution Cushion

Varilite Evolution Wave

Varilite Meridian Cushion

Varilite Meridian Wave

Varilite ZOID PSV Performance Cushion

Varilite ProFormNX Wheelchair Cushion

Varilite Cushion Rigidizer Solid Base Insert

Varilite Wedge

Varilite Evolution Back System Deep

The BackRest by Varilite

Varilite Evolution Back System Tall

Varilite Evolution Back System

Varilite Cheat Sheets - 10" x 10"
$32 Pk 4
Add to Cart

Varilite Talon Back ** DISCONTINUED **

Varilite eBack Tall - Discontinued

Varilite eBack - Discontinued